STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022
Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương đảng lần khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền cả Đảng đối với hệ thống chính trị trong gia đoạn mới
Quy định về xếp hàng hoá trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ
THÔNG TƯ SỐ 18/2022/TT-BGTVT HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
QUYẾT ĐỊNH 804/QĐ-TTG NGÀY 08/07/2022 CÔNG BỐ DANH MỤC CẢNG BIỂN VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi; đê điều
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14
Quyết định số 59/QĐ-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thuỷ lợi; đê diều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2022
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022
Thông tư số 68/2021/TT-BTC ngày 06/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Quyết định về việc áp dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử
Trang 1 / 2