Sơ Đồ Tổ Chức

1. Cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai gồm có:

A. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Tài vụ;

c) Phòng Pháp chế;

d) Phòng Thanh tra – An toàn, an ninh hàng hải

B. Các Đại diện Cảng vụ Hàng hải:

a) Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tại Phước Thái;

b) Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tại Nhơn Trạch.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và đại diện sau khi được sự đồng ý của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Cảng vụ hàng hải Đồng Nai do Giám đốc lãnh đạo, các Phó Giám đốc giúp việc. Giám đốc do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Giám đốc do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc. Kế toán trưởng, Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc. Trưởng phòng, Phó phòng nghiệp vụ khác do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm.