THÔNG TƯ 39/2023/TT-BGTVT NGÀY 25/12/2023 VỀ BIỂU KHUNG GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU, DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẦU, BẾN, PHAO NEO, DỊCH VỤ BỐC DỠ CONTAINER VÀ DỊCH VỤ LAI DẮT TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Thứ Ba, 02/01/2024, 09:42 GMT+7

Ngày 25/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 39/2023/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Thông tư 39/2023/TT-BGTVT quy định biểu khung giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam, bao gồm: giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải; giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo; giá dịch vụ bốc dỡ container; giá dịch vụ lai dắt.

- Thông tư 39/2023/TT-BGTVT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ tại cảng biển Việt Nam.

Theo đó quy định về các biểu khung giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam như sau:

- Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải gồm có:

+ Khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động vận tải nội địa

+ Khung giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động vận tải quốc tế

- Biểu khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo gồm có:

+ Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực hàng hải đối với tàu thuyền, hàng hóa, hành khách hoạt động vận tải nội địa

+ Khung giá sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực hàng hải đối với tàu thuyền, hàng hóa, hành khách hoạt động vận tải quốc tế

- Biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container gồm có:

+ Khung giá dịch vụ bốc dỡ container nội địa

+ Khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển thuộc Khu vực I (không áp dụng đối với bến cảng Lạch Huyện)

+ Khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển thuộc Khu vực II

+ Khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển khu vực III

+ Khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển áp dụng đối với bến cảng Lạch Huyện và khu vực Cái Mép - Thị Vải

- Biểu khung giá dịch vụ lai dắt gồm có:

+ Khung giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền tại Khu vực I

+ Khung giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền tại Khu vực II

+ Khung giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền tại Khu vực III

Thông tư 39/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/2/2024 và thay thế Thông tư 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018.

Chi tiết tham khảo tệp đính kèm./.