THÔNG TƯ 08/2020/TT-BGTVT

Thứ Ba, 19/05/2020, 09:01 GMT+7

     Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Bộ GTVT ban hành Thông tư 08/2020/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

     Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 và thay thế Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

     Chi tiết tham khảo tệp tin đính kèm./.