STT
Tên văn bản
Tải về
Tổng hợp số liệu hiện trạng cảng biển, hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics và giao thông kết nối đến cảng biển
Văn bản quy định tuyển dụng mới
Vi phạm lĩnh vực hàng hải bị phạt tới 100 triệu đồng
Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi
Quyết định số 2818
Quyết định 2784 của Bộ GTVT
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử phạt vi phạm hành chính
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN VIỆT NAM
Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 của Bộ Giao thông vận tait quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện, định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa