THÔNG TƯ 06/2020/TT-BGTVT

Thứ Ba, 28/04/2020, 13:55 GMT+7

   Ngày 09 tháng 03 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 06/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. 

   Chi tiết tham khảo tệp đính kèm./.